Sayt daxili axtarış sistemi 

Kütlə psixologiyasının müzakirəsi  

Azərbaycan mədəniyyəti pik saatda

I Bakı Avropa Oyunları

 İkiyə bölünmüş  AZƏRBAYCAN!

 free countersHƏYAT O QƏDƏR QISADIR Kİ, BU ÜZÜNDƏN BAXANDA AZ QALA O BİRİ ÜZÜ - SONU GÖRÜNÜR
Sabir Rüstəmxanlı

 

 

“YENИ, VACИB, HЯM DЯ BЮYЦK  FИKИRLЯR ЧATDЫRMAQ AMACЫ”

 

      Mirzə imzasını mənə doğmalaşdıran və onun ədəbiyyata nə qədər ciddi bir enerji və ədəbi iddia ilə gəldiyini təsdiq edən onun “Son və başlanqıc” adlı iri həcmli roman oldu. Bu əsər “Qızıl kəlmə” mükafatına təqdim edilmişdi. Mükafat almadı. Görünür çoxları bu əsərin dəyərini düzgün və ya heç başa düşməmişdilər.   “Olaylar” qяzetиnиn sяhиfяlяrиndя onun mцxtяlиf mюvzularda maraqlы yazыlarыnы oxuyurdum. Sonra bиr dяfя onun иnternet yaradыcыlыq sяhиfяsиnя daxиl oldum vя orada onu tяkcя bиr publиsиst olaraq deyиl, hяm dя bиr шaиr vя yazычы olaraq tanыdыm. Lakиn Hafиz bяyиn “Son vя baшlanьыc” adlы иrи hяcmlи romanыnы oxuduqdan sonra яdяbиyyatыmыza kиfayяt qяdяr cиddи bиr yazarыn эялмиш олмасына яmиn oldum. O чox bюyцk иde­yalarы  bиr mяtlяb яtrafыnda мящарятля bиrlяшdиrmиш, Иsa peyьяmbяrиn doьumundan baшla­yaraq, ta 3750-cи иlяdяk baш vermиш, verяn vя verяcяk qlobal hadиsяlяrlя dцnyanыn facияlи sonluьu arasыnda paralellяr qura bиl­mиш, чox zяngиn, tarиxи vя elmи –fantastиk  bиr roman яrsяyя gяtиrmишdи. Bu ro­manda иnsanlыьa цnvanlanmыш чox mцhцm mesajlar vardы. Heч цstцndяn bиr иl юtmяmиш, Hafиz Mиrzя daha sanballы yenи bиr kиtabы иlя oxucularыn gюrцшцnя gя­ldи: “Mцtяfяkkиr”!Oxuculara tяqdиm olunan bu kиtab яslиndя “Nя­sи­hяtnamя” xarakterиnи daшыyыr. Yaxыn-uzaq keчmишdя bюyцk yazarlar bu tиplи яsяrlяr яrsяyя gяtиrяr vя bununla cяmиyyяtя daha bюyцk иsmarыclar gюndяrяrdиlяr. Чoxdan иdи kи, Azяrbaycan яdяbиyyatыnda yazarlardan kиmsя юz oьluna nяsиhяt xarakterlи яsяr yazmыrdы. Bu bяlkя dя gяnclиyя yenи bиr sюz demяyиn qeyrи-mцmkцnlцyцndяn, mюvcud zamanыn yenи baxыш vя tяlяblяrиndяn иrяlи gяlиrdи. Budur, Hafиz Mиrzя yenи formada, yenи mяzmunda, tam gяnclиyиn dиlи иlя onunla sюhbяt edиr. Яsяrиn 101 sюhbяt formasыnda qurulmasы da чox maraqlыdыr. Mцяllиf sankи юz юvladыna( яslиndя иsя bцtцn юvladlara) sadя dиldя dцnya, hяyat, юlkя, cяmиyyяt, aиlя vя иnsanlыq barяsиndя realиst yanaш­ma иlя чox mцhцm mяtlяblяrи чatdыrыr. Xцsusяn mцяllиfиn dиnи-metafиzиk fиkиrlяrи чox dяrиn mяzmun vя иctиmaи яhяmиyyяt kяsb edиr. Kиtabda mцasиr dцnyanы narahat edяn  bцtцn mяtlяblяrя toxu­nul­muшdur. Mцasиr dцnya cиyasяtи, иqtиsa­dиy­yatы, яdяbиyyatы, dиn, elm vя texnиka barяdя cиddи araшdыrmalar, mцlahиzяlяr яsяrиn яsas qayяsиnи tяшkиl edиr. Bцtцn fиkиrlяr yenи vя maraqlыdыr. Чцnkи Hafиz Mиrzяnиn qlobal hadиsяlяrя yanaшma tяrzи чox fяrqlи, dиlи sadя, fиkиrlяr dяrиn vя dцшцndцrцcцdцr. Hяr bиr sюhbяt яslиndя “arиfя bиr ишarя” vя dцzgцn иstи­qa­mяt xarakterи daшыyыr. Яsяrdя Hafиz bяyиn obyektиvlиyи, Vяtяnpяrvяrlиyи vя cяsarяtи aшkar duyulmaqdadыr. Mцяllиfиn bцtцn юvladlara mцdrиk vя mцtяfяkkиr olmaq arzularы da onun Vяtяnpяrvяrlиyиndяn qaynaqlanыr. Kиtabыn mцasиr иnsan cяmиyyяtиnиn formalaшmasы vя иctиmaи шцurun mцkяmmяl tяшяkkцl tapmasы yolunda mцstяsnя xиdmяtlяr gюstяrmиш mцdrиk шяxsиyyяtlяrя иttиhaf olaraq “Mцtяfяkkиr” adlanmasы da bюyцk mяtlяblяrdяn xяbяr verиr. Bu kиtabы fяlsяfи, tarиxи, яdяbи, sиyasи vя sosиaolojи tяdqиqat яsяrи dя hesab etmяk olar. Mяn onun tяkcя gяnclяr цчцn deyиl, bцtцn yaшlarda oxucular цчцn чox яhяmиyyяtlи olacaьыnы dцшцnцrяm. Hafиz Mиrzяdяn иsя bundan sonra daha dяyяrlи yenи яsяrlяr tяlяb olunur. Onun buna gцcцnцn yetяrиncя olduьuna tam яmиnяm.

 

                                                                   Sabиr Rцstяmxanlы (xalq шaиrи, Mиllяt vяkиlи)

 

   "Tanrı yolcusu- Əbədi Sevda şairi" məqaləsinə gorə:

   *    Əziz Hafiz bəy! Məqaləyə görə Sənə minnətdaram. Dalbadal bir necə kitabım haqqında dəyərli məqalələr yazmısan. Cox təşəkkür edirəm. Şeirlər kitabım haqqinda ilk rəy sənindir... Dözönö deyim ki, indi məni kitablarımın capından, təbliğındən daha cox yazmaq döşündürür. Cap olunan kitablarımı da satışa vermirəm, Hər gələn dost birini gotörör , vəssalam. Amma son vaxtlar hiss elədim ki, oxucunun hafizəsində ancaq adımız var, ona kitab da vermək lazımdır. "Əbədi sevda"nın texniki işləri cox vaxtımı aldı. Texniki işlərə sərf olunan vaxta heyfim gəlir. İndi yeni bir publisistika kitabı hazırlamışam. Məncə bu gön yaşadığımız ağriları əks etdirə bilmişəm orda. Sənin yaradıcılıq uğurlarına da örəkdən sevinirəm. Yaxşı ki əyalət şəhərlərimizdə o şəhərlərin döşüncə əyalətinə cevrilməsinə imkan verməyən, bir sıra hallarda paytaxt ziyalılarından irəlidə olan Sənin kimi göclö qələm sahiblərimiz var. Sən yazmağında ol! Oxucu sevgisi, qiyməti oz-ozönə gələcək. Amma hər halda Bakıda kitablarından birinin təqdimatını kecirdərik. İndi mən Törkiyədəyəm. Qayıdandan sonra səni axtaracağam. Bir daha təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram. Sayqılarla Sizin Sabir Röstəmxanlı 06.03.2013. Ankara

 


Dərc etmək istədiyiniz hər bir yazı üçün müəllifdən halallıq almağı unutmayın!Yüklənmiş mətnlər

Proza30
Poeziya24
Publisistika380

"Qızıl qılınc" mükafatını alarkən

"Qeyrət" hekayəsinə mükafat

KİVDF-nin mükafatı verilərkən 

 Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzi

   Böyük Şah İsmayıl Xətai